Tłumacz Migam

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DODATKU WĘGLOWEGO

W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która w art. 26 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Nowe przepisy zaproponowane i uchwalone przez Posłów i Senatorów RP przewidują m.in.:

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”), prowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.

  • Wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.

  • W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.

  • W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

Jednocześnie do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 3 listopada 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym.

Materiały:

Poradnik o dodatku węglowym

Pytania i odpowiedzi w zakresie dodatku węglowego