Tłumacz Migam

Wójt Gminy Rozprza z jednogłośnym absolutorium

28 czerwca 2022 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Rozprza. Podczas sesji wójt gminy Rozprza przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami, podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego orz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2021 rok.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały przez Radę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza Januszowi Jędrzejczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W tym punkcie wszyscy Radni były jednomyślni i jednogłośnie przyznali wójtowi absolutorium. Gratulacje oraz kwiaty w imieniu Radnych złożyła wójtowi Przewodnicząca Rady Gminy Agata Bartkowska.

W dalszej części sesji podjęto uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2022 rok; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2022-2036; określenia średnich cen jednostek paliwa dla Gminy Rozprza na rok szkolny 2022/2023;  określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozprza; nadania drogom wewnętrznym w miejscowości Rozprza nazw ulic; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Biała Róża, Budy Porajskie, Gieski, Niechcice, Świerczyńsko oraz Wola Niechcicka Stara.

Absolutorium dla wójta Janusz Jędrzejczyka podczas XXXII Sesji Rady Gminy Rozprza

Absolutorium dla wójta Janusz Jędrzejczyka podczas XXXII Sesji Rady Gminy Rozprza