Tłumacz Migam

Informacja z XXX sesji Rady Gminy Rozprza z 29 marca 2022 r

Podczas XXX sesji Rady Gminy Rozprza poruszono kwestie m.in. dotyczące inwestycji w gminie, wyników konsultacji społecznych w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Rozprza czy też tematu dotyczącego cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych.

W chwili obecnej na terenie gminy Rozprza trwają przygotowania do następujących inwestycji:

 • Budowa ujęcia wody w miejscowości Gieski – Urząd Gminy posiada program funkcjonalno użytkowy dla budowy stacji uzdatniania wody w Gieskach. Zadanie zostało złożone do programu „Polski Ład” edycja II,

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza i Niechcice – ogłoszony został przetarg w trybie podstawowym, a otwarcie ofert nastąpi 7 kwietnia b.r.,

 • Przebudowa mostów w drodze gminnej Bagno – Cekanów wraz z dojazdami – Gmina posiada pozwolenia na przebudowę mostów, a zadanie zostało złożone do programu „Polski Ład” edycja I,

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białocin – Gmina posiada pozwolenia na rozbudowę drogi – zadanie zostało złożone do programu „Polski Ład” edycja II,

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Niechcice – Gmina posiada dokumentację projektową. Przygotowany został wniosek o pozwolenie na budowę – zadanie zostało złożone do programu „Polski Ład” edycja II,

 • Modernizacja drogi gminnej Bagno – Cekanów – Gmina posiada mapy d/c projektowych (w części drogi przeprowadzona została procedura wznowienia i ustalenia granic) oraz skierowane zostało zapytanie cenowe do firm projektowych dot. opracowania projektu budowlanego,

 • Modernizacja drogi w miejscowości Stara Wieś – zadanie zostało złożone do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

 • Plac zabaw w Rozprzy – trwają prace projektowe, których wykonawcą jest firma Eden Projektowanie i Urządzanie Terenów Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Truszczanek oraz Wroników,

 • zmian budżetu i budżecie Gminy Rozprza na 2022 rok,

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2022-2036,

 • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023,

 • uchylenia opłaty targowej,

 • wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rozprza za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,

 • udzielenia Powiatowi Piotrkowskiemu pomocy rzeczowej w zakresie realizacji zadań bieżących utrzymania dróg,

 • przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,

 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozprza w 2022 roku,

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rozprza a Gminą Sulejów dotyczącego przejęcia przez Gminę Rozprza zadania polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom mieszkającym w miejscowości Łazy Dąbrowa, Gmina Sulejów, uczęszczających do szkoły podstawowe,

 • ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

Podjęto uchwały w sprawie stwierdzenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta oraz wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.

Wyniki konsultacji w Gminie Rozprza

W przeprowadzonych na terenie całej gminy Rozprza konsultacjach na 12107 osób uprawnionych do oddania opinii, udział wzięły 2322 osoby, co stanowi 19,18%.

1. Liczba opinii „jestem za” wynosi 1588, co stanowi 68,39% wszystkich oddanych opinii na terenie gminy.

2. Liczba opinii „jestem przeciw” wynosi 568, co stanowi 24,46% wszystkich oddanych opinii na terenie gminy.

3. Liczba opinii „wstrzymuję się” wynosi 166, co stanowi 7,15% wszystkich oddanych opinii na terenie gminy.

Wyniki konsultacji w miejscowości Rozprza

W konsultacjach wzięło udział 399 osób na 1609 uprawnionych, co stanowi 24,80%.

1. Liczba opinii „jestem za” wynosi 291, co stanowi 72,93% wszystkich oddanych opinii
w miejscowości Rozprza.

2. Liczba opinii „jestem przeciw” wynosi 94, co stanowi 23,56% wszystkich oddanych opinii
w miejscowości Rozprza.

3. Liczba opinii „wstrzymuję się” wynosi 14, co stanowi 3,51% wszystkich oddanych opinii.

Wyniki konsultacji w Gminie Rozprza, z wyłączeniem miejscowości Rozprza

W konsultacjach przeprowadzonych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Rozprza, z wyłączeniem miejscowości Rozprza udział wzięły 1923 osoby, co stanowi 18,32% pozostałej części mieszkańców zamieszkałych poza miejscowością Rozprza.

1. Liczba opinii „jestem za” wynosi 1297, co stanowi 67,45% wszystkich oddanych opinii na terenie gminy, z wyłączeniem miejscowości Rozprza.

2. Liczba opinii „jestem przeciw” wynosi 474, co stanowi 24,65% wszystkich oddanych opinii terenie gminy, z wyłączeniem miejscowości Rozprza.

3. Liczba opinii „wstrzymuję się” wynosi 152, co stanowi 7,90% wszystkich oddanych opinii terenie gminy, z wyłączeniem miejscowości Rozprza.

 

Wójt podziękował mieszkańcom za udział w konsultacjach społecznych, radnym oraz wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu wniosku.

Wniosek o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta został złożony w dniu 30 marca 2022 r. do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

Nagranie z XXX Sesji Rady Gminy Rozprza dostępne jest w serwisie YouTube

IMG_9630.jpeg

IMG_9627.jpeg

IMG_9628.jpeg