Tłumacz Migam

Czas na wymianę kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów” do końca 2022r.

Istotne zmiany jakie wprowadza uchwała antysmogowa.
W dniu 24.10.2017 r. została podjęta Uchwała Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Głównym celem tej uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim.
Uchwała weszła w życie 1 maja 2018 r. i od tej daty:

1. Wszystkie montowane kotły powinny spełniać minimalne wymogi dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.

2. Zakazuje się spalania paliw najgorszej jakości:

  1. w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;

  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

  3. mułów i flotokoncetratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

  4. zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20 %

Terminy wymiany kotłów i pieców dla mieszkańców województwa łódzkiego:

  1. Do 01 stycznia 2023r. nakaz wymiany kotłów, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.9 (pozaklasowych tzw. „kopciuchów”),

  2. Do 01 stycznia 2027r.  nakaz wymiany kotłów, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., spełniających wymogi emisyjne klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

  3. Kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., mogą być eksploatowane do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,

  4. Do 01 stycznia 2025 r. nakaz wymiany lub dostosowania kominków, pieców (tzw. „grzybki”, „kozy”, kuchnie węglowe itp.), których eksploatację rozpoczęto przed 01.05.2018 r., (dostosowanie to ma polegać na wyposażeniu w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185), dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zostały skrócone do 1 stycznia 2022 r.

link do uchwały - http://dziennik.lodzkie.eu/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=4549

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków