Tłumacz Migam

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Informacje:

Kiedy możesz uzyskać

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub

 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Informację o numerze PESEL, znajdziesz w sekcji Co to jest numer PESEL.

 

Kto może uzyskać

Każdy, kto spełnia warunki wymienione w sekcji Kiedy możesz skorzystać oraz:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,

 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

 

Co musisz przygotować

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (plik .pdf, 517 kB). Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Możesz też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej (plik .pdf, 549 kB).

 • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 • Dane, które wpiszesz we wniosku:

  • imię i nazwisko,

  • data i miejsce urodzenia,

  • kraj urodzenia i obywatelstwo,

  • data wjazdu do Polski,

  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,

  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

 • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,

 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

 

Co musisz zrobić

 1. Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

 1. Na wniosku złóż własnoręczny podpis.

 2. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy – szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.

 3. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.

 4. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

 5. Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:

 6. wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych. Informacje o Rejestrze Danych Kontaktowych znajdziesz w sekcji Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych;

 7. potwierdzenie profilu zaufanego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co to jest profil zaufany.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy - grafika