Tłumacz Migam

Narada wójta z sołtysami

25 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyła się narada Wójta Janusza Jędrzejczyka z sołtysami z terenu gminy Rozprza. W spotkaniu uczestniczył także zastępca wójta Artur Cubała, skarbnik Gminy Bogdan Górecki, przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Leszek Drechna i Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Julian Misztela.

Podczas zebrania poruszonych zostało wiele kwestii, m.in. poinformowano o:

1/ Kursie chemizacyjnym uzupełniającym zaplanowanym do przeprowadzenia w dniu 10 marca 2022 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Rozprzy. Szczegóły w załączniku poniżej. Wszelkich informacji udziela Organizator kursu (tel. 601 857 069).

2/ Wnioski obszarowe w 2022 r. będzie można składać od 15 marca.

3/ Na stronie internetowej Ośrodka Doradztwa Rolniczego: www.lodr-bratoszewice.pl  znajduje się wiele informacji, szczególnie dla rolników.

4/ Do 2 marca br. w Urzędzie Gminy w Rozprzy można jeszcze składać wnioski o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.

5/ Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Piotrków jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Szczegóły w załączniku poniżej.

6/ Wójt Janusz Jędrzejczyk poruszył kwestię grantów sołeckich, o otrzymanie których sołtysi będą mogli starać się w 2022 r. Szczegóły zostaną określone przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą o informowanie go w przypadku planów zgłaszania do naboru o dofinansowanie małych projektów w sołectwach. 

7/ Z dniem 30 czerwca br. upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to ewidencja,  w której znajdą się informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. W deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania jakie są zainstalowane w danym budynku. Termin złożenia deklaracji:

- w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw (czyli najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.),

- w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych (po 1 lipca 2021 r.).

Sposoby złożenia deklaracji:

- w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl,

- w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy.

8/ Wójt przestrzegał przed cyberatakami, prosił o zachowanie czujności i o korzystanie z internetu z rozmysłem (bez „klikania” w podejrzane linki).

9/ Wzrost o 366% kosztów energii elektrycznej zużytej w stacjach uzdatniania wody w Białocinie, Mierzynie, Lubieniu i Milejowie oraz na przepompowniach i  oczyszczalniach w Rozprzy i w Niechcicach spowodował konieczność ustalenia nowych taryf i cen za wodę i ścieki na terenie gminy Rozprza. Ustalenia trwają.

W związku ze wzrostem kosztów energii utrzymane zostają nocne wyłączenia oświetlenia ulicznego oraz wstrzymane zostają większe inwestycje dotyczące budowy nowych linii oświetleniowych i nowych punktów świetlnych na terenie gminy.  

10/ W związku z wystąpieniem na terenie gminy Rozprza w styczniu i lutym b.r. intensywnych zjawisk atmosferycznych, na skutek których doszło do uszkodzenia mienia, w dniu 22.02 br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rozprzy. W siedzibie Urzędu Gminy można składać informacje dotyczące rodzaju uszkodzonego budynku i powstałych szkód. Szczegóły na stronie www.rozprza.pl zakładce w aktualności.

11/ Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą w marcu rozpoczną się naprawy dróg po zimie. Rozpocznie się także wiosenna akcja sprzątania gminy, w tym malowanie i mycie przystanków.  

12/ w miesiącu marcu odbierane będą odpady wielkogabarytowe z miejscowości, z których w ubiegłym roku wpłynęły zgłoszenia, a odbiór nie został zrealizowany. Sołtysi będą informowani na 2-3 dni przed terminem odbioru. W kwietniu zbierany będzie popiół. Zgłoszenia potrzeby odbioru „gabarytów” przyjmowane są na bieżąco.    

13/ Wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą o zaangażowanie się w temacie Konsultacji społecznych w sprawie nadania Rozprzy statusu miasta. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 28 lutego do 21 marca 2022 r. i skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Rozprza (nie tylko pełnoletnich). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rozprza.pl.

Zadecydujmy wspólnie w jakich warunkach i perspektywie będziemy żyć, pracować i kształcić nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia mieszkańców Naszej gminy. W przypadku dotrzymania wszystkich terminów i uzyskania pozytywnej opinii Wojewody oraz  zatwierdzenia wniosku przez Radę Ministrów, formalnie Rozprza może zostać miastem już od 1 stycznia 2023 roku.

PDFInformacja o zainteresowaniu zakupem lasów i gruntów do zalesienia.pdf (463,72KB)

PDFKurs chemizacyjny 2022 - ZAPROSZENIE.pdf (133,40KB)