Tłumacz Migam

Wójt Gminy Rozprza ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2022 rok.

Wójt Gminy Rozprza ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2022 rok.

1. Cel i rodzaj zadań

  1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2022 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

1.      Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne   i kulturalne,
-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,
- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,
-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu,
- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,
- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),
- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

2.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,
- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,
- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

3.      Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:
- zlecanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

Termin składania ofert ustala się do 22 marca 2022 r.

DOCZał_1_ogłoszenie_2022.doc (103,00KB)

PDFZał_1_ogłoszenie_2022.pdf (198,11KB)

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.doc (58,00KB)

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.pdf (151,21KB)

DOCZARZADZENIE_2022.doc (37,50KB)

PDFZARZADZENIE_2022.pdf (112,17KB)