Tłumacz Migam

Informacja

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Rozprza w styczniu i lutym b.r. intensywnych zjawisk atmosferycznych, na skutek których doszło do uszkodzenia mienia, w dniu 22.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rozprzy. Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk informuje mieszkańców, że w siedzibie Urzędu Gminy można złożyć informację dotyczącą rodzaju uszkodzonego budynku i szkody oraz sposobu jego wykorzystywania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie negatywnych skutków tych zjawisk mogą zostać uruchomione jedynie w przypadku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897), tj. w przypadku zdarzeń, które dotknęły dużą liczbę osób, a straty wyrządzone w mieniu (gospodarstwach domowych) są znaczne.

Pomoc „doraźna” - kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych):

  • Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego.

  • Pomoc przyznawana jest rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku  mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”. 

  • Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

PDFwniosek o poniesionych szkodach w budynkach.pdf (79,78KB)