Tłumacz Migam

Ogłoszenie o wyłożeniu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz uchwały Nr XVI/31/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
 od 27 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rozprza, aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest weryfikacja dotychczasowych kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu wybranych terenów położonych w po nieczynnej, rolniczej oczyszczalni ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rozprza, aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Rozprza, aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza (e-mail: planowanie@rozprza.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rozprza.

Wójt Gminy Rozprza

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Rozprza jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

  2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Rozprza, z siedzibą: aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza.

  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.

  4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).

  7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.

  8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rozprza: e-mail: rodo@rozprza.pl