Tłumacz Migam

Kolejny etap konsultacji społecznych w gminie Rozprza za nami.

W dniach 27 - 30 grudnia 2021 r. przeprowadzono kolejny etap konsultacji społecznych w ramach programu „Nowa jakość konsultacji społecznych – II edycja”. Uruchomiono punkty konsultacyjne w Domu Ludowym we Wronikowie i w Sali zebrań w Truszczanku, gdzie mieszkańcy tych miejscowości, oraz osoby zainteresowane zakupem nieruchomości na tych terenach, mogli zapoznać się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wroników i Truszczanek. Umożliwiło to większej liczbie mieszkańców zapoznanie się z dokumentami planistycznymi, zadawanie bezpośrednio pytań, zgłaszanie uwag oraz otrzymanie wyjaśnień zapisów wraz z uzasadnieniem.

W każdym punkcie konsultacyjnym na przybyłych mieszkańców czekało dwóch pracowników z Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Rozprzy. Jeden odpowiedzialny był za wyjaśnienia merytoryczne (ekspert, urbanista), drugi natomiast był moderatorem, który zapisywał ewentualne uwagi i czuwał nad procesem konsultacji.

Każda z przybyłych na spotkanie osób została szczegółowo poinformowana o sposobie i możliwości zagospodarowania swoich działek, otrzymała ulotkę informacyjną oraz torbę ekologiczną.

Przypominamy, iż do 20 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rozprzy można zapoznać się dokumentacją projektową, natomiast do 4 lutego 2022 r. można wnosić uwagi do projektu.