Tłumacz Migam

Informacja Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian naliczania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza

Informuję, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdza obecnie organ regulacyjny, tj. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (czyli już nie Rada Gminy jak było to przed wejściem w życie ustawy zmieniającej). Sprawę tę reguluje art. 24 b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Doprecyzowując - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (w Gminie Rozprza jest to Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy) przygotowuje projekt taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w oparciu o kalkulację wynikającą z jego działalności i przedstawia do zatwierdzenia Wodom Polskim. Projekt taryf jest konstruowany na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. Poprzednie taryfy (zatwierdzone w 2018 r. także przez Wody Polskie) obowiązywały do czerwca 2021 r., w związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy zobowiązany był do przedstawienia nowych taryf, które zostały zatwierdzone w obecnej formie decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr WA.RZT.70.59.2021/5 z dnia 17.05.2021 r.

Stawki i opłaty ustalane są na okres 3 lat. Poprzednie stawki zatwierdzone przez Dyrektora PGWWP w roku 2018, obwiązywały do czerwca 2021, dlatego ZGKG w Rozprzy wystąpił o zatwierdzenie nowych stawek. Zatwierdzone nowe ceny i stawki opłat za wodę i odbiór ścieków wraz z decyzją Dyrektora PGWWP zostały zamieszczone na stronie PGWWP 15.06.2021 r., na tablicy informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy 16.06.2021 r., na stronie ZGKG w dniu 25.06.2021 r. Radni otrzymali  ww. informację elektronicznie w dniu 29.06.2021 r., na stronie Urzędu Gminy w Rozprzy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej została umieszczona 1.07.2021 r. Ponadto w dniu 11.10.2021 r. na stronie Urzędu Gminy w Rozprzy została umieszczona dodatkowa informacja dotycząca obecnego naliczania ilości odprowadzanych ścieków w stosunku do ilości pobranej wody - 1:1.

Dodatkowo informuję, że ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (art. 27 pkt. 4 ustawy) - są to urządzenia do liczenia ilości odprowadzanych ścieków, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość wody pobranej (art. 27 pkt. 5 ustawy). Ponadto w rozliczeniu ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody (np. do podlewania) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 pkt. 6 ustawy).  

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Naszej Gminy, pomimo wzrostu cen energii, paliw, usług, minimalnego wynagrodzenia za pracę itd. cena wody dla gospodarstw domowych nie była zmieniana od roku 2016, a obecnie za pierwsze 12 m-cy wzrosła jedynie o 0,04 zł za 1000 litrów wody, natomiast cena za odprowadzanie ścieków na pierwsze 12 m-cy wzrosła jedynie o 0,09 zł za 1000 litrów ścieków.

Resumując informuję, że Wody Polskie bardzo wnikliwie analizują przedstawione przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kalkulacje i nie ma możliwości, aby ceny były zawyżone. Warto przypomnieć, że  taryfy określa się na okres 3 lat, a Gmina Rozprza jest jedną z niewielu gmin w powiecie piotrkowskim, której udało się przejść pomyślnie proces zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Poniżej przedstawiam tabelę z rodzajami i wysokością cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza obowiązującą od 23.06.2021 r.

 

            Wójt Gminy Rozprza

/-/ Janusz Jędrzejczyk

 

PDFRodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza obowiązujace od 23.06.2021 r..pdf (381,18KB)