Tłumacz Migam

„Modernizacja (remont) istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z budową silosu na pelet”

„Modernizacja (remont) istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z budową silosu na pelet”

http://www.zainwestujwekologie.pl

Realizacja zadania pn.: „„Modernizacja (remont) istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z budową silosu na pelet” obejmuje wykonanie następujących prac: demontaż kotłowni węglowej i montaż źródła ciepła opalanego peletem oraz silosu na pelet, montaż układu grzewczego, roboty elektryczne, roboty budowlane w kotłowni i odwodnienie oraz koszt inspektora nadzoru.

Suma kosztów całkowitych zadania stanowi 376.793,05 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji stanowi 181.657,00 zł