Tłumacz Migam

Gmina Rozprza zakończyła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”.

Projekt realizowany przez gminę dofinansowany był w wysokości 1.644.105,59 zł. ze środków Unii Europejskiej.

Na zakończenie projektu wójt gminy oraz dyrektorzy szkół spotkali się aby podsumować projekt. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili iż realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i zainteresowań uczniów a zakupiony sprzęt komputerowy pomógł w realizacji zajęć w trybie zdalnym.

Wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży jest strategicznym celem gminy na który staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. W ramach projektu szkoły otrzymały nowoczesne wyposażenie, na którym prowadzone są zajęcia również po zakończeniu projektu. Choć dodatkowe zajęcia skierowane były do chętnych uczniów, to w projekcie wzięło udział 1024 uczniów. Pokazuje to, że uczniowie potrzebują dodatkowego wsparcia w formie zajęć pozalekcyjnych   - kontynuuje wójt gminy.

Realizując projekt, gmina zakupiła dla szkół, za prawie 1.000.000,00 zł, nowoczesny sprzęt, programy, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Dzięki czemu szkoły mogą prowadzić ciekawe zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu. Placówki otrzymały również wsparcie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych np. komputery, tablice interaktywne, tablety oraz infrastrukturę sieciowo-usługową.

Oprócz wymienionych form wsparcia, w ramach projektu również 141 nauczycieli podniosło swoje kompetencje zawodowe oraz zdobyło nowe kwalifikacje.

Program był realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Rozprza zakończyła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”.

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr.jpeg