Tłumacz Migam

Wspólnie zadbajmy o czystość przy zbiorniku wodnym w Cieszanowicach.

Rozpoczął się okres wakacyjny, a wraz z nim coraz więcej osób aktywnie wypoczywa przy zbiorniku wodnym w Cieszanowicach. Jak co roku apelujemy już do mieszkańców oraz osób przyjezdnych, by po swoim pobycie zachowały porządek oraz nie wyrzucały odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

W obecnym systemie gospodarki odpadami na terenie naszej gminy każdy jest zobowiązany do posiadania pojemników na odpady komunalne. Ponadto mieszkańcy w każdy poniedziałek od godziny 730 do godziny 1900 mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozprzy na ulicy Sportowej 7 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Działkowicze mogą zaś podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z ZGKG.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 615-80-93

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Urzędem Gminy w Rozprzy bądź Policją. Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez policję i podlega karze do 5 000 zł.

Informujemy ponadto, iż w celu monitorowania porządku i czystości zainstalowane zostały ponownie kamery monitorujące, a wszelkie akty zaśmiecania będą kierowane bezpośrednio na policję.