Tłumacz Migam

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy

W dniu 19.05.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy. W spotkaniu udział wzięli delegaci oraz zaproszeni goście  (Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., Związek Spółek Wodnych w Gomulinie, Urząd Gminy Rozprza).

Przewodniczący GSW Rozprza złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020r. Sprawozdanie z działalności za 2020 r. złożyła również Komisja Rewizyjna Gminnej Spółki Wodnej „Rozprza”.

Po wysłuchaniu ww. sprawozdań Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności za rok 2020 i udzielili absolutorium Zarządowi GSW podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Ponadto podjęte zostały uchwały dotyczące wysokości budżetu, planu pracy, wysokości, terminu płatności i inkasa składek na rzecz GSW. Zgodnie z podjętymi uchwałami wysokość składki z 1 hektara użytków zielonych, gruntów zdrenowanych i odwadnianych rowami w 2021 roku wynosi 21 zł. Wysokość składki obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

W związku z niską ściągalnością składki na rzecz GSW, Delegaci apelowali, aby rolnicy sprawdzali u Sołtysów swoje należności w Spółce  i na bieżąco je regulowali. Pozwoli to na realizację zaplanowanych działań na urządzeniach melioracyjnych.