Tłumacz Migam

XXVII sesja Rady Gminy Rozprza

 

W dniu 5 listopada w Urzędzie Gminy odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Rozprza. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Próba, Janusz Misztela, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca wójta gminy, Bożena Nagrodzka Sekretarz Gminy oraz Bogdan Górecki Skarbnik Gminy Rozprza. Obecna była także Ewa Góral - Zielonka Radca Prawny Urzędu Gminy Rozprza.

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z XXVI  sesji Rady Gminy.

img_2651.jpeg

Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza na wstępie przedstawił informację o działaniach podjętych między sesjami. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Uchwała podjęta przez Radnych dotyczyła zmniejszenia  planów dochodów, oraz wydatków w 2013 roku. Zmiany zostały uwzględnione w tabelach dołączonych do uchwały. Ponad to zostały zaktualizowane dane dotyczące budżetu, dochodów, wydatków, oraz istniejącego deficytu.

Radni podjęli również uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013-2025. Prognoza ta obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W związku z powyższym WPF Gminy Rozprza obejmuje lata 2013-2025, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2025 roku.

img_2674.jpeg

Po podjęciu uchwały dotyczącej zmiany budżetu została podjęta kolejna uchwała dotycząca obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok. Średnią cenę skupu żyta w 2014 roku określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku i została obniżona z 69,28 zł na 58 zł. Cena ta jest podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie naszej Gminy w 2014 roku i wynosić będzie 145zł do 1ha przeliczeniowego (58,00 zł za 1dt X 2,5 dt żyta).

Kolejnym ważnym tematem, który został poruszony na sesji było uchwalenie zamiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza. Projekt Studium został uzgodniony ze wszystkimi organami wymienionymi w ustawie  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz został przekazany do wglądu dla mieszkańców gminy. Ponadto w czasie prac nad projektem zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, oraz dyskusja z mieszkańcami, a całość projektu została przedstawiona 23 października 2013 roku na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Rozprzy.

Ostatnim punktem obrad była możliwość wniesienia interpelacji, wolnych wniosków, oraz zapytań przez uczestników sesji.

 

 

 

 
Galeria