Tłumacz Migam

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybów konsultacji

społecznych z mieszkańcami w Gminie Rozprza

Wójt Gminy Rozprza

zaprasza

mieszkańców Gminy Rozprza, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.

Gmina Rozprza finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od 14 kwietnia do 19 maja br. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić  do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 14 kwietnia 2021 r. do 19 maja 2021 r. Formularz należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.tokarski@rozprza.pl wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do Strategii” do dnia 19 maja 2021r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy w Rozprzy.

Załączniki:

Konsultacje zdjęcie.jpeg