Tłumacz Migam

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W FORMIE POWIERZENIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ROZPRZA NA 2021 ROK

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok:

  1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki zostały powierzone:

Oznaczenie zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta,

któremu powierzono realizację zadania publicznego

 

Wysokość przyznanych środków publicznych                 (w zł)

 

A.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział        we współzawodnictwie młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna

  • w miejscowości Rozprza

 

Gminny Klub Sportowy ,,CZARNI” Rozprza

 

50 000,00

B.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział

 we współzawodnictwie młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna

  • w miejscowości Mierzyn

 

Ludowy Klub Sportowy

Mierzyn

50 000,00

C.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział

we współzawodnictwie młodzieży

 i dorosłych w dyscyplinie – piłka nożna

  • w miejscowości Niechcice

 

Ludowy Klub Sportowy ,,START” Niechcice

50 000,00

D.

 

Organizacja i przygotowanie uczniów

z terenu gminy Rozprza do zawodów szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich

i ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem powiatowych imprez sportowych. Organizacja ,,Spartakiady przedszkolaków”

oraz ,,Spartakiady dla uczniów klas I-IV”

 z terenu gminy

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Rozprzy

35 000,00

E.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział

we współzawodnictwie młodzieży z terenu gminy Rozprza w dyscyplinie – piłka siatkowa.

Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ,,KASZTELAN”

 

50 000,00

F.

Organizowanie szkolenia, przygotowanie uczniów do współzawodnictwa sportowego i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłka nożna dla dzieci do lat 15 z terenu gminy

Uczniowski Klub Sportowy GMINA ROZPRZA

46 000,00

G.

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności

na terenie Gminy Rozprza. Uczestnictwo lokalnej społeczności w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych

o różnym zasięgu

Gminne Zrzeszenie Ludowe

Zespoły Sportowe

w Rozprzy

35 000,00

 

RAZEM

 

316 000,00

 

 

  1. Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostały powierzone:

Oznaczenie zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta,

któremu powierzono realizację zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych                 (w zł)

H.

 

Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Milejów

 

Stowarzyszenie Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów

19 000,00

I.

 

Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Mierzyn

 

Ochotnicza

Straż Pożarna

w Mierzynie

16 500,00

J.

 

Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Rozprza

 

Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne Orkiestra Swingowa z miejscowości Rozprza

„KASZTELANIA SWING BAND”

16 500,00

K.

 

Rozpowszechnianie tradycji lokalnych

i regionalnych oraz organizowanie

i przygotowanie dla mieszkańców Gminy Rozprza wystaw i imprez kulturalnych pod

trzymujących tradycje lokalne

 

Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza

20 000,00

 

RAZEM

72 000,00

 

  1. Zadania publiczne z zakresu turystyki i krajoznawstwa zostały powierzone:

L.

 

Organizacji turystyczno-wypoczynkowego wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rozprza

 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Piotrków Tryb

16 000,00

 

RAZEM

16 000,00

DOCOgłoszenie wyników konkursu 2021.doc (52,00KB)