Tłumacz Migam

WÓJT GMINY ROZPRZA PRZYPOMINA

OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA STAWKI
I ZOSTAŁO WPROWADZONE NOWE ZWOLNIENIE
Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Zmiana stawki opłaty za śmieci

Uprzejmie przypominamy, iż od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa stawka
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałych nieruchomości w wysokości 23,50 zł od osoby na miesiąc. Wysokość nowej stawki wynika z kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności od: oferty z przetargu na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbiórki popiołu i odpadów wielkogabarytowych z posesji, wydatków rzeczowych i obsługi administracyjnej.

Nowe zwolnienie z części opłaty za śmieci

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Ze zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne nie mogą skorzystać mieszkańcy bloków i budynków wielolokalowych.

Jaka jest wysokość zwolnienia?

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia z części opłaty za śmieci wynosi 5,00 zł miesięcznie
za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać ze zwolnienia?

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości złoży oświadczenie
o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.

Mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani skorzystaniem ze zwolnienia mogą nadal składać deklarację w Urzędzie Gminy w Rozprzy przy ul. Al. 900-lecia 3 w Rozprzy w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesłać na adres Urzędu Gminy. Druk deklaracji dostępny jest na stronie www.rozprza.pl.

WAŻNE! - właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy skorzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pozbawieni prawa do oddawania
z posesji bioodpadów w workach oraz dowożenia ich do PSZOK-u.

Przypomnienie.jpeg