Tłumacz Migam

GMINA ROZPRZA DOPŁACI DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO!

W dniu 16 marca 2021r. rusza I edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne

WYSOKOŚC DOTACJI

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na jeden budynek lub lokal mieszkalny.

ZAKRES DOTACJI

Dotacja jest przeznaczona na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rozprza. Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości technicznych podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych po podpisaniu umowy o przydzieleniu dofinansowania (kosztów kwalifikowanych):

 1. koszt demontażu kotłów/pieców/palenisk węglowych;

 2. koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku lub kotłów na przepracowany olej;

2) przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;

3) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;

4) zakup i montaż ogrzewania kominkowego;

5) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;

6) wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy wcześniej lokal lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego;

7) modernizację istniejącego ogrzewania proekologicznego;

8) zakup instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu, czy pokrycie kosztów przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji;

9) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą.

KWALIFIKOWANIE WNIOSKÓW DO REALIZACJI

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Rozprza. Osoba może złożyć na budynek lub lokal mieszkalny tylko jeden wniosek. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy Rozprza wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/budynkiem/lokalem mieszkalnym uprawniający do prac związanych z wymiana źródła ciepła, np.:

 • kserokopia aktu notarialnego,

 • wydruk elektronicznej księgi wieczystej,

 • odpis księgi wieczystej (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),

 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),

 • inne, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

  1. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości/budynku/lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła.

  2. Dokumentację fotograficzną pieca/kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji.

  3. Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 16.03-30.04.2021r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Urzędu

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;

 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie (do 31 października) Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

 1. Kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji

 2. potwierdzeniem zapłaty za wykonanie zadania (potwierdzenie wykonania przelewu bądź pokwitowania zapłaty gotówką, w przypadku przedłożenia kserokopii-udostępnienie oryginału do wglądu),

 3. dokumentacją fotograficzną zamontowanego źródła ogrzewania,

 4. certyfikatu spełnienia wymagań 5 klasy emisji spalin (określonych w normie PN-EN 303/5:2012) wydanego przez niezależną jednostkę, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz wymagań ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,

 5. dokumentami potwierdzającymi parametry zainstalowanego źródła ogrzewania oraz gwarancję producencką,

 6. dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);

 7. protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana.

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Michał Tokarski, tel. 501 636 988

Nowa uchwała, regulamin oraz wniosek o rozliczenie

PDFxxiii_30_2021_1181787.pdf (2,23MB)

PDFwymiana piecy - nowy reg.- 31.03.2021-1.pdf (442,20KB)

DOCXWniosek o rozliczenie.docx (21,38KB)


PDFregulamin udzielania dotacji.pdf (970,76KB)

PDFUchwała Nr XXII_12_2021 podpisana elektronicznie.pdf (2,18MB)

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (838,15KB)

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc (87,50KB)

DOCOŚWIADCZENIE współwłaściciel.doc (25,50KB)

PDFOŚWIADCZENIE współwłaściciel.pdf (339,75KB)

PDFPRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY wniosek-o-udzielenie-dotacji.pdf (359,20KB)

Zdjęcie starych i nowych pieców