Tłumacz Migam

Zarządzenie Wójta Gminy Rozprza

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

WÓJTA GMINY ROZPRZA

z dnia 24 lutego 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm) oraz uchwały Nr XVIII/39/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” oraz uchwały nr XIX/45/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr XVIII/39/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2020 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok :

  1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  3.  z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

      3. Ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1.  Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok, zwaną dalej ,,Komisją”, w składzie:

  1. Bożena Nagrodzka            Przewodniczący  - przedstawiciel Wójta Gminy Rozprza

  2. Marzena Kapusta              członek                - przedstawiciel Wójta Gminy Rozprza

  3. Ewa Paras                         członek                - przedstawiciel Wójta Gminy Rozprza

  4. Michał Tokarski                 członek                - przedstawiciel organizacji pozarządowej

      2. Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, którego brzmienie określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Rozprza

/-/ Janusz Jędrzejczyk

DOCZał_1_ogłoszenie_aktualne_2021.doc (102,00KB)

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_aktual_2021.doc (58,00KB)