Tłumacz Migam

POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ROZPRZA

 

W dniu 23 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu zapoznania się ze zmianami studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza.

Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy Rozprza prowadził posiedzenie. W komisji uczestniczyli Artur Cubała Zastępca Wójta Gminy, Bogdan Górecki Skarbnik Gminy, Szymon Kozłowski Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych oraz Daniel Dybalski Inspektor w Zespole ds. Planowania Przestrzennego.

posiedzenie_1.jpeg

Przedstawiciel firmy dokonującej zmiany Studium, Pani mgr inż. arch. Ewa Krakowska, zaprezentowała część graficzną Studium omawiając wprowadzane zmiany i aktualizacje. Najważniejsze zmiany dotyczą: zamiany przeznaczenia terenu po byłej rolniczej oczyszczalni ścieków w Niechcicach na tereny przemysłowe; aktualizacji wariantów przebiegu  obwodnicy miejscowości Rozprza i Niechcice; wprowadzenia wariantów przebiegu trasy S12; wskazania miejsc na których mogą zostać zlokalizowane OZE, zmiany przeznaczenia terenów leśnych w pobliżu zbiornika Cieszanowice na tereny zabudowy budowlano – rekreacyjne, tereny 3h ZGK na zabudowę mieszkań.

posiedzenie_2.jpeg

 

Kolejnym tematem było omówienie propozycji podatków i opłat lokalnych.

Propozycją Rady Gminy było  pozostawienie podatku na poziomie bieżącego roku, oznacza to, że wszystkie stawki podatku od nieruchomości, środków transportowych, rolnego nie ulegną zmianie.

Galeria