Tłumacz Migam

Zapraszamy na XXVII Sesję Rady Gminy Rozprza

MIESZKAŃCY GMINY ROZPRZA

      Informuję, że w dniu 5 listopada 2013 roku o godz. 10-tej

w sali nr 3  Urzędu Gminy w Rozprzy odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy  Rozprza.

 

                   Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości  położonej w obrębie  ewidencyjnym Wola Niechcicka Stara oznaczonej numerem 92/4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie  na 2014 rok.
 11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                      Tomasz Gemel

Galeria