Tłumacz Migam

Ankieta dla mieszkańców - Strategia Rozwoju Gminy Rozprza

Strategia Rozwoju Gminy to kluczowy dokument dzięki któremu można zaplanować długoletnie działania rozwojowe gminy. Strategie tworzy się przede wszystkim aby poprawić warunki życia mieszkańców i jakość świadczonych usług publicznych.

Tworzenie dokumentu można podzielić na pewne etapy, cykle tj.:

  • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – zakres, dane, wnioski, wykorzystanie diagnozy do kolejnych prac nad strategią,

  • Uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji – przykład i omówienie

  • Cele i kierunki działań – wyznaczanie,

  • Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia,

  • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej – zakres, rola dla dokumentów planowania przestrzennego, przykłady zawartości rozdziału,

  • Obszary strategicznej interwencji – wyznaczanie, rola OSI,

  • System zarządzania strategią – aktualizacja, ewaluacja i monitoring strategii, wytyczne dla innych dokumentów strategicznych oraz planowania przestrzennego, zadania i zakres odpowiedzialności komórek realizujących strategię,

  • Ramy finansowe i źródła finansowania strategii.

Ankieta: https://forms.gle/LXzXv9hLnVVRQe256 

Strategię Rozwoju Gminy Rozprza przygotowuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.