Tłumacz Migam

Dziś, 15 grudnia 2020 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy do zadania pod nazwą: ”Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach”.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył przedstawiciele wykonawcy – Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A, zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zastępca wójta gminy Rozprza Artur Cubała.

Zakres prac obejmuje:

  1. Budowę drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej wraz z budową chodników oraz zjazdami do posesji,

  2. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz wpustami drogowymi (dla drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej),

  3. Budowę oświetlenia ulicznego dla drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej,

  4. Budowę dróg wewnętrznych: ulicy Jesionowej oraz ulicy Akacjowej wraz  z budową chodników oraz zjazdami do posesji,

  5. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz wpustami drogowymi dla ulicy Jesionowej i ulicy Akacjowej,

  6. Budowę kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych (ulicach: Zamurowej, Lipowej, Klonowej, Jesionowej i Akacjowej) oraz wzdłuż drogi gminnej ulicy Szkolnej wraz z budową przyłączy do granicy pasa drogowego,

  7. Wykonanie oznakowania pionowego,

  8. Niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 3 300 000,00 zł,

z czego 1 200 000,00 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,

a kwota 2 100 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy Rozprza.