Tłumacz Migam

Konkurs "Spotkanie bez barier - Policjant i Ja"

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi wraz z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza uczniów klas 0, uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie prawidłowych postaw i właściwych zachowań w podejmowaniu decyzji, budowanie poczucia odpowiedzialności, zachcenie najmłodszych do realizacji kreatywnych zadań oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

Zadaniem uczestników konkursu jest narysowanie wybranej sytuacji przedstawiającej codzienną służbę stróżów prawa, w której mogą spotkać się na co dzień.

 

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS

”SPOTKANIE BEZ BARIER – POLICJANT I JA”

 

§ 1 Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.
 2. Adres Organizatora: ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.

 

§ 2 Cel Konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci.
 2. Zachęcenie najmłodszych do realizacji kreatywnych zadań, rozwijania własnych pasji, umiejętności twórczych.
 3. Zwrócenie uwagi dzieci, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo nasze jak i bliskich oraz przestrzeganie prawa i przyjętych zasad postępowania.
 4. Kształtowanie prawidłowych postaw i właściwych zachowań w podejmowaniu decyzji, budowanie poczucia odpowiedzialności.
 5. Motywowanie do zdobywania nowej wiedzy, rozwijania wyobraźni oraz wzbogacania słownictwa.
 6. Kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.
 7. Uwrażliwienie na potrzeby innych osób oraz nauka tolerancji i współpracy.

 

§ 3 Założenia organizacyjne

 1. Konkurs kierowany jest do dzieci w 3 kategoriach wiekowych:
 • przedszkolaki i uczniowie klasy 0 szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.
 1. Zasady udziału w konkursie:
 1. Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria:
 • zgodność pracy z tematem;
 • komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną;
 • objętości od 3 do 6 stron formatu A4
 1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Pliki z pracami konkursowymi należy przesyłać na adres www.prewencja@ld.policja.gov.pl
  do dnia 15 października 2020 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac konkursowych.

Informacja zostanie zamieszczona na stronie Wydziału Prewencji KWP w Łodzi https://lodzka.policja.gov.pl/el2/.

 

§ 4 Kryteria oceny prac

 1. Oceny prac Konkursu dokona komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz Polskiego Związku Głuchych Oddział w Łodzi.
 2. Komisja oceniać będzie:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • kreatywność i pomysłowość.
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, wkład pracy

 

§ 5 Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 19 października 2020 r.
 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora,
  https://lodzka.policja.gov.pl/ oraz https://lodzka.policja.gov.pl/el2/.
 3. W każdej kategorii wiekowej przyznawane będzie tylko I miejsce.
 4. Upominek policyjny zostanie przesłany Zwycięzcom pocztą.

Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator niezwłocznie przekaże e-mail, z prośbą
o wskazanie w odpowiedzi adresu do doręczenia przesyłki.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania przesłanych prac oraz wykorzystywania ich
  w całości lub w części podczas prowadzonych działań profilaktycznych.

 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, kod 91-048.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – iod@ld.policja.gov.pl
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich nauczycieli - opiekunów szkolnych będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz publicznej promocji i sprawozdawczości Konkursu. Zakres danych określają formularze zgłoszeniowe do Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich nauczycieli - opiekunów szkolnych będą przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie uzyskanej zgody wyrażonej poprzez przystąpienie do konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Nauczyciel/ wychowawca/opiekun szkolny Uczestnika Konkursu ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 7. Nauczyciel - opiekun szkolny Uczestnika Konkursu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, nauczycielowi - opiekunowi szkolnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator może przekazać dane osobowe współorganizatorom Konkursu.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w formacie Word poniżej.

DOCXREGULAMIN_KONKURSU_-_KOMIKS.docx (33,96KB)

DOCXFormularz_zgloszeniowy.docx (24,00KB)