Tłumacz Migam

Zapraszamy na XXVIII Sesję Rady Gminy Rozprza

MIESZKAŃCY GMINY ROZPRZA

      Informuję, że w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 10-tej

w sali nr 3  Urzędu Gminy w Rozprzy odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy  Rozprza.

 

                   Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej udzielania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 11. Zapoznanie z protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach.
 12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                  Tomasz Gemel