Tłumacz Migam

Piątka dla Rozprzy

Gmina Rozprza złożyła pięć wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę dofinansowania ponad 10.000.000,00 zł.

W ramach złożonych wniosków planowane są inwestycje:

  • Budowa dróg osiedlowych w m. Niechcice

Budowa dróg osiedlowych (jezdni, chodników i wjazdów do posesji) następujących ulic: Zamurowa, Lipowa, Jesionowa, Klonowa, Akacjowa. Całkowita długość ulic 1062,10m. Ponadto projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1113,29m oraz kanalizacji sanitarnej dł. 1248,51m wraz z jedną przepompownią i rurociągiem tłocznym o dł. 49,04m +66 przyłączy (do granicy pasa drogowego).

Przybliżony koszt 5.600.000,00 zł brutto

 

  • Budowa ujęcia wody w m. Gieski

Budowa stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącego odwiertu na działce nr 195/1. Przyjmuje się budowę nowego dwustopniowego układu uzdatniania o wydajności nominalnej 27,0 m3/h oraz układu dystrybucji wody i pomp w nowo budowanym budynku kontenerowym. Zakłada także budowę dwóch zbiorników wody: wody uzdatnionej – wody czystej o pojemn. min. 300 m3 oraz zbiornika wewnętrznego o pojemn. 100 m3 wody wstępnie uzdatnionej po I-szym stopniu filtracji z kompletem aparatury i instalacji. W zakres wchodzi infrastruktura towarzysząca: rurociągi między obiektami, nawierzchnie, ogrodzenie, instalacje technologiczne.

Przybliżony koszt 3.000.000,00 zł brutto

 

  • Rozbudowa drogi w m. Longinówka

Rozbudowa drogi w m. Longinówka etap I (od ul. Północnej do DK 91)i etap II (od DK 91 do torów PKP) obejmuje swoim zakresem wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5,5m oraz chodnika szer. 2,00m. Rowy przydrożne zostaną wyprofilowane, dno wyłożone płatami ażurowymi. Modernizacji zostanie poddane oświetlenie (wymiana opraw na energooszczędne).

Przybliżony koszt 3.600.000,00 zł brutto

 

  • Przebudowa mostów w ciągu drogi Bagno – Cekanów

Przebudowa dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami. Obiekt mostowy M01 zostanie poddany kompleksowej przebudowie (rozbiórka i budowa nowego obiektu), natomiast obiekt mostowy M02 powinien zostać wyremontowany. Dodatkowo modernizacji wymaga droga przed i pomiędzy mostami o łącznej długości 200m, szer. 5m.

Przybliżony koszt 2.300.000,00 zł brutto

 

  • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach

Kompleksowa termomodernizacja ścian i stropodachów budynku szkoły składającego się z dwóch części tj. budynku szkoły i sali gimnastycznej. Remontowi poddane zostanie główne wejście. Powierzchnia zabudowy wynosi 1.596,14 m2, kubatura 11.605,66 m3.

Przybliżony koszt 880.000,00 zł brutto

Wójt zdjęcie.jpeg