Tłumacz Migam

Rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do pól w Gieskach.

Rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do pól w Gieskach.

Inwestycja obejmie budowa nowej drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gieski na długości 1 336,89 m, w tym:

  • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
  • wykonanie zjazdów przez rów i pobocza,
  • wykonanie przepustów pod koroną drogi,
  • usunięcie kolizji, docieplenie wodociągu,
  • umocnienie poboczy, regulacja rowów,
  • wykonanie oznakowania pionowego

W chwili obecnej trwa demontaż istniejących płyt drogowych betonowych i przygotowanie podsypki.

Nowa droga będzie miała szerokość 4,5 metra jezdni oraz 0,5 – 1 metra pobocza umocnione kruszywem, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2020 r.

Całkowita wartość inwestycji to 884 613,85 zł z czego 524 010,00 zł Gmina Rozprza otrzymała z podziału środków budżetowych Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku.