Tłumacz Migam

Radni gminy Rozprza zdecydowali. Wójt z absolutorium za 2019 rok.

Podczas XVI Sesji Rady Gminy Rozprza w dniu 25 czerwca 2020 r. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2019 rok.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Ponadto przyjęte zostały uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2020 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Po przyjęciu w/w uchwał radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji.