Tłumacz Migam

Kolejne laptopy dla szkół rozdane

W minionym tygodniu Janusz Jędrzejczyk wójt Gminy Rozprza przekazał dla szkół 23 laptopy zakupione w ramach projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”.
To kolejne laptopy przekazane przez Gminę dla uczniów i nauczycieli do realizacji zajęć zdalnie

Program jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020