Tłumacz Migam

Już wkrótce ruszy budowa Stacji Pomp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Już wkrótce ruszy budowa od podstaw Stacji Pomp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 596/4 i 597/2 obręb Jeżów, gmina Wola Krzysztoporska oraz realizację przyłącza elektroenergetycznego. Inwestycja ta stanowi element niezbędnej infrastruktury do obsługi inwestycji w sektorze naftowym – dalekosiężnego rurociągu przesyłowego relacji Boronów – Trzebinia, którym przewiduje się tłoczenie produktów naftowych, benzyn i oleju napędowego. Rurociąg produktowy Boronów – Trzebinia stanowi przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów do Terminalu Paliw w Trzebini oraz posiada status strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

Projektowana instalacja powinna umożliwić przesył paliwa z Koluszek /SF-2/ poprzez projektowaną pompownię liniową dalej w kierunku Boronowa /BP-1/ istniejącym rurociągiem dalekosiężnym DN250 MOP 6,3 MPa.

Do Stacji Pomp będzie doprowadzone zasilanie elektryczne. Przyłącze zasilania podstawowego i rezerwowego będzie wykonane linią kablową 15 kV od miejsc przyłączenia do pól zasilających rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej PGE Dystrybucja SA 110/15kV „Gorzkowice”. Przyłącze będzie przebiegać przez gminy: Wola Krzysztoporska, Rozprza i Gorzkowice. Długość przyłącza będzie wynosić ok. 17 km. Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od PGE Dystrybucja SA Oddział w Łodzi urządzenia elektryczne projektowanej pompowni zasilane będą w energię elektryczną z dwóch niezależnych przyłączy elektroenergetycznych zasilania podstawowego i rezerwowego. Zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu realizowane będzie linią kablową 15kV wyprowadzoną  z projektowanego pola liniowego rozdzielnicy SN 15kV w stacji transformatorowej PGE Dystrybucja SA 110/15kV „Gorzkowice”. Przyłącze zrealizowane będzie jako linia kablowa wykonana z zastosowaniem wiązki trzech kabli jednożyłowych z żyłami aluminiowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego o napięciu znamionowym 12/20kV, powłoce polietylenowej z uszczelnieniem wzdłużnym i promieniowym. Projektowany kabel wprowadzony będzie do pola zasilającego rozdzielnicy SN 15kV sekcja 1 ustawionej w budynku energetycznym na terenie projektowanej pompowni. Projektowane linie kablowe układane będą w ziemi na głębokości ok. 0,8 – 1,0 m. Kable zasilania podstawowego oraz rezerwowego odsunięte będą od siebie o ok 1 m. W miejscach skrzyżowania kabli z siecią uzbrojenia podziemnego, ciekami wodnymi i drogami będą one układane w rurach ochronnych. Przejście przez drogi asfaltowe oraz naturalne cieki wodne realizowane będzie metodą bezwykopową. Przejście przez drogi gruntowe realizowane będzie w wykopie otwartym.

W czasie eksploatacji pojawią się ograniczenia w postaci zakazu lokalizowania zabudowań w miejscu lokalizacji kabla, poprzez pozostawienie terenu wolnego od zabudowy o szer. po 1,5 m na stronę od osi kabla. Teren po realizacji przyłącza zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Ziemia wydobyta podczas wykopu zostanie wykorzystana do jego zasypania po położeniu kabla. Nie przewiduje się znaczących zmian w dotychczasowym użytkowaniu terenu po realizacji przyłącza.

Środowisko realizacji planowanego przyłącza stanowią uprawy zbóż, nieużytki, trwałe użytki zielone, niewielkie powierzchnie zadrzewień iglastych i liściastych (głównie młodociane). Linia nie przebiega przez siedliska chronione, wyjątkiem jest przebieg przyłącza na ok. 500-metrowym odcinku przez pojedynczy płat siedliska chronionego 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion k. Białocin-Dębina, posiadającego postać zubożoną – w wielu miejscach trzęślica jest rzadka lub nie występuje, łąki są zmeliorowane. Przyłącze przecina cieki wodne. Na trasie brak jest istniejących zabudowań.

Pismem z 18 marca 2020 r. pełnomocnik Wnioskodawcy tj. spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wniosku, pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, że nadanie rygoru jest niezbędne z punktu widzenia interesu społecznego, zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego państwa, a przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi szczególny element funkcjonowania rurociągów paliwowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi cel publiczny i zostało objęte specustawą.

Zapewnienie funkcjonowania urządzeń w stanie koniecznym dla osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego państwa stanowi jednocześnie obciążenie finansowe Wnioskodawcy, a tym samym leży w jego ważnym interesie. Wobec powyższego, ze względu na niewątpliwą konieczność pilnego zrealizowania przedsięwzięcia z punktu widzenia istotnego interesu społecznego oraz rangi przedsięwzięcia, niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ropociąg1.jpeg

Ropociąg2.jpeg