Tłumacz Migam

XXVIII Sesja Rady Gminy Rozprza ostatnią sesją w 2013 roku.

W dniu 30 grudnia w Urzędzie Gminy odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Rozprza. Była to ostatnia sesja radnych w 2013 roku. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Próba, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca wójta gminy, Bożena Nagrodzka Sekretarz Gminy oraz Bogdan Górecki Skarbnik Gminy Rozprza. Obecna była także Ilona Maćkiewicz Radca Prawny Urzędu Gminy Rozprza.

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z XXVII  sesji Rady Gminy.

img_5182.jpeg

Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza przedstawił radnym informację z działalności między sesjami.

img_5194.jpeg

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Bogdana Góreckiego skarbnika gminy, m.in. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na 2014 rok, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025, na mocy której upoważniono Wójta Gminy m.in. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wykonanie budżetu za rok 2010, 2011, oraz 2012. Na 2013 rok przyjęto wielkości po zmianach w budżecie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2%.

img_5198.jpeg

Omówiono również uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej udzielania. Utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Radnych Gminy zapoznano także z uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i uchwałą w sprawie Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

img_5200.jpeg

Radni zostali zapoznani z protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Niechcicach.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel odczytał pisma skierowane do Rady Gminy po czym przystąpiono do interpelacji.  Następnie zakończył posiedzenie obrad.

Galeria