Tłumacz Migam

WÓJT JANUSZ JĘDRZEJCZYK Z ABSOLUTORIUM

W czasie VIII sesji Rady Gminy Rozprza, która odbyła się 27 czerwca br. Radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium wójtowi gminy Rozprza z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. W tym roku po raz pierwszy radni gminni przeprowadzili również dyskusję nad raportem o stanie gminy oraz udzielili wotum zaufania wójtowi. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz raport o stanie gminy za rok ubiegły przedstawił skarbnik gminy – Bogdan Górecki. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwały o udzielenie wójtowi wotum zaufania i absolutorium przegłosowano przy jednym głosie wstrzymującym się.

„Pragnę serdecznie podziękować radnym za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Dzięki wspólnej, wytężonej pracy możemy nadal sukcesywnie rozwijać naszą Gminę. Każda inwestycja, którą pragniemy zrealizować jest przemyślana zarówno pod względem potrzeb mieszkańców, ale również pod względem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych oraz krajowych na jej wykonanie. W chwili obecnej naszą sztandarową inwestycją jest niewątpliwie budowa przedszkola w miejscowości Niechcice. Termin ukończenia prac jest niezmienny. W dalszym ciągu inwestujemy również w infrastrukturę drogową. Jednak największe wydatki jakie ponosi gmina związane są ze szkolnictwem. Przeprowadzone zamiany, tzn. likwidacja  gimnazjów oraz powrót do 8- klasowych szkół podstawowych wymuszają na nas dodatkowe inwestycje. Gmina Rozprza nieustannie się zmienia na lepsze. Wierzę, że kolejne lata będą równie owocne, co miniony rok.” – skomentował wójt Janusz Jędrzejczyk.   

Po udzieleniu absolutorium wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji.