Tłumacz Migam

Znamy nowych sołtysów i składy rad sołeckich w Gminie Rozprza

Zebrania rozpoczęły się w połowie marca i trwały do zeszłej soboty. W ich trakcie mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali spośród siebie radę sołecką oraz sołtysa, po raz pierwszy na okres 5 lat. Wśród nowo wybranych sołtysów znalazły się zarówno osoby, które pełniły tę funkcję od wielu lat, jak i tacy, którzy zostali wybrani po raz pierwszy.  Ostatnim sołectwem, które wybrało swojego przedstawiciela był Mierzyn. Po raz kolejny sołtyską została Pani Bożena Piątkowska. Serdecznie gratulujemy. Poniżej przedstawiamy pełną listę sołectw oraz sołtysów.

L.P.

Sołectwo

Miejscowości należące do sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa

  1.  

Bagno

Bagno

Marzena Herman

  1.  

Bazar

Bazar

Elżbieta Piątek

  1.  

Biała Róża

Biała Róża, Budy Porajskie

Sylwia Szeszko

  1.  

Białocin

Białocin

Mariusz Stępień

  1.  

Bryszki

Bryszki

Katarzyna Goszcz

  1.  

Budy

Budy

Małgorzata Skóra

  1.  

Cekanów

Cekanów

Marcin Goska

  1.  

Cieślin

Cieślin

Helena Adamus

9.

Gieski

Gieski

Mirosław Adasiak

10.

Ignaców

Ignaców

Janina Boguś

11.

Janówka

Janówka

Alfred Leśniewski

12.

Kisiele

Kisiele

Jolanta Kołodziejczyk

13.

Kęszyn

Kęszyn, Dzięciary

Anna Pawłowska

14.

Longinówka

Longinówka

Agnieszka Majewska

15.

Lubień

Lubień

Jolanta Krasoń

16.

Łazy Duże

Łazy Duże

Tomasz Pstrokoń

17.

Łochyńsko

Łochyńsko

Sylwia Budzisz

18.

Magdalenka

Magdalenka

Barbara Łoskot

19.

Milejów

Milejów

Elżbieta Smolarek 

20

Milejowiec

Milejowiec

Beata Jażdż-Woźniak

21.

Mierzyn

Mierzyn, Kolonia Mierzyn

Bożena Piątkowska

22.

Niechcice

Niechcice

Anna Świstak

23.

Nowa Wieś

Nowa Wieś

Justyna Świstak

24

Pieńki

Pieńki

Kazimierz Wnuk

25.

Rajsko Duże

Rajsko Duże

Krzysztof Hajniak

26.

Rajsko Małe

Rajsko Małe

Małgorzata Sowa

27.

Romanówka

Romanówka, Stefanówka

Agnieszka Piwowarska

28.

Rozprza

Rozprza

Krystyna Famulska

29.

Stara Wieś

Stara Wieś

Zofia Reszka

30.

Straszów

Straszów, Straszówek

Małgorzata Nowskowska

31.

Świerczyńsko

Świerczyńsko

Sławomir Strumiłło

32.

Truszczanek

Truszczanek

Michał Zajda

33.

Wola Niechcicka Stara

Wola Niechcicka Stara

Jan Pełka

34.

Wroników

Wroników, Bogumiłów, Adolfinów

Teresa Sikorska

35.

Zmożna Wola

Zmożna Wola

Krzysztof Tarnowski

Rady Osiedla

36.

Niechcice

Osiedle Przylesie

Bogusława Pabich

 

W każdym z zebrań sołeckich uczestniczył również wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk. „Spotkania były spokojne, każdy z sołtysów musiał przedstawić sprawozdanie ze swojej czteroletniej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Mamy bardzo aktywnych sołtysów, którzy dbają o swoje sołectwa. Poszukują zewnętrznych środków  oraz sponsorów, aby realizować liczne inicjatywy. To bardzo cieszy. Przez te cztery lata wspólnie udało się wykonać wiele dodatkowych pomysłów dzięki wsparciu lokalnej społeczności.” – podsumowuje mijające spotkania wójt. „Były kolejne wnioski o dalsze inwestycje, przede wszystkim o remonty dróg. Większość zasadna. Staramy się je sukcesywnie realizować w miarę możliwości budżetowych.” – dodaje.

„Wszystkim nowo wybranym sołtyskom i sołtysom serdecznie gratuluję. Życzę owocnej pracy na rzecz swoich sołectw, a także wiele ludzkiej życzliwości. Ze swej strony gwarantuję pełną współpracę dla dobra wszystkich mieszkańców.” – kończy wójt Janusz Jędrzejczyk   

STARA  WIEŚ

 Stara Wieś.jpeg

M I L E J O W I E C

 Milejowiec.jpeg

B R Y S Z K I

 Bryszki.jpeg

M I L E J Ó W

 Milejów.jpeg

R O Z P R Z A

 Rozprza.jpeg

N O W A  W I E Ś

 nowa wieś.jpeg

C E K A N Ó W

 Cekanów.png

J A N Ó W K A

 Janówka.jpeg

C I E Ś L I N 

 Cieślin.jpeg

W O L A   N I E C H C I C K A  S T A R A

WNS.jpeg

B A G N O 

 Bagno.jpeg

Ł O C H Y Ń S K O

 Łochyńsko.jpeg

Ś W I E R C Z Y Ń S K O

 Świerczyńsko.jpeg

G I E S K I

 Gieski.jpeg

T R U S Z C Z A N E K

Truszczanek.jpeg

B A Z A R

 Bazar.jpeg

L O N G I N Ó W K A

 Longinówka.jpeg

Z M O Ż N A   W O L A

 Zmożna Wola.jpeg

Ł A Z Y   D U Ż E

 Łazy Duże.jpeg

R O M A N Ó W K A

 Romanówka.jpeg

I G N A C Ó W

 Ignaców.jpeg

K I S I E L E

 Kisiele.jpeg

P I E Ń K I

 Pieńki.jpeg

K Ę S Z Y N

Kęszyn.jpeg

M A G D A L E N K A

 Magdalenka.jpeg

B I A Ł A  R Ó Ż A

 Biała Róża.jpeg

W R O N I K Ó W

 Wroników.jpeg

B U D Y

Budy.jpeg

B I A Ł O C I N

 Białocin.jpeg

N I E C H C I C E

 Nichcice.jpeg

O S I E D L E   N I E C H C I C E

 Osiedla Niechcice.jpeg

R A J S K O   D U Ż E

 Rajsko Duże.jpeg

R A J S K O   M A Ł E

 Rajsko MAłe.jpeg

L U B I E Ń

 Lubień.jpeg

S T R A S Z Ó W

 Straszów.jpeg

M I E R Z Y N

 Mierzyn.jpeg