Tłumacz Migam

Pomoc prawna dla mieszkańców w roku 2019

Z inicjatywy wójta gminy Rozprza, Janusza Jędrzejczyka, mieszkańcy gminy będą mogli kolejny rok z rzędu skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Dzięki współpracy Powiatu Piotrkowskiego z Gminą Rozprza oraz Stowarzyszeniem Euroaktywni z Rozprzy, również w 2019 roku mieszkańcy naszej Gminy będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, świadczonej bezpłatnie.

Warto dodać, że od nowego roku zmieniają się zasady, na jakich nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana. Od 1 stycznia zakresem pomocy będzie objęta większa część społeczeństwa. Pomoc przysługiwać będzie osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Poszerzone zostają usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 Na czym polega nieodpłatna mediacja ?

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem” („Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora" uchwalone przez Społeczną Radę do spraw ADR powołaną przy Ministerstwie Sprawiedliwości). Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy „alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej” . Do tej pory brak było „systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym”. Dlatego tak istotne jest włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych oferowanych osobom mniej zamożnym, w ramach znowelizowanej ustawy. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

 

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ?

Poradnictwo obywatelskie będzie świadczone , które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna tak jak w latach poprzednich będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach 16.00-20.00

środa - czwartek w godzinach 15.00 - 19.00

piątek w godzinach 8.00 - 12.00

plakat1.png