Tłumacz Migam

Kolejny sukces!

lgd.png

Projekt Gminy Rozprza złożony w konkursie Nr POKL/I/9.1.2/13 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zostały wysoko oceniony i zakwalifikowany do  dofinansowania

Projekt "Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza" uzyskał 122 punkty i znalazł się na 6. miejscu listy rankingowej.

W ramach projektu 388 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy rozprza otrzyma dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną  wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.