Tłumacz Migam

Zapraszamy na XXIX sesję Rady Gminy Rozprza

 

MIESZKAŃCY GMINY ROZPRZA

      Informuję, że w dniu 4 lutego  2014 roku o godz. 10-tej

w sali nr 3  Urzędu Gminy w Rozprzy odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy  Rozprza.

 

                   Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/28/08  Rady Gminy w Rozprzy z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania, odpłatności za wynajem i zwolnień z opłat za udostępnianie  sal gimnastycznych w szkołach, działających na terenie Gminy Rozprza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania  w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę w zakresie dożywiania w formie  posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla uczniów lub dzieci wyrażających chęć spożycia posiłku z terenu Gminy Rozprza.
 10. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2013 rok.
 11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gemel