Tłumacz Migam

Nowy gazociąg na terenie Gminy Rozprza?

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi zleciła opracowanie Studium Wykonalności dla wielowariantowej koncepcji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kalisz-Sieradz-Piotrków Trybunalski firmie RS ENERGY sp. z o.o. Zadaniem wykonawcy jest opracowanie wariantów lokalizacyjnych przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o szacunkowej długości około 130km.

Studio Wykonalności zostanie opracowane do końca 2018 roku i będzie stanowić podstawę do podjęcia strategicznych decyzji w zakresie kierunków rozwoju sieci gazowej na terenie województwa łódzkiego oraz gazyfikację kolejnych gmin.

Wykonanie gazociągu jest niezbędne w celu zwiększenia możliwości dostaw gazu w rejonie centralnej Polski oraz realizację zadań rozwojowych wzdłuż trasy gazociągu. Przedsięwzięcie ds. szansą na rozwój województwa łódzkiego, w szczególności powiatów sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, kaliskiego i wieluńskiego.

Rozbudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia to perspektywa lokalizacji nowych inwestycji, w szczególności przemysłu, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa jakości życia mieszkańców.

Dodatkowe informacje na temat planowanej inwestycji uzyskają Państwo od pracowników Działu Rozwoju PSG w Łodzi:

- Piotrem Morawskim – Kierownikiem działu Rozwoju, tel. 042 675-93-14

- Katarzyną Witkowską-Smoła – Specjalistą ds. Rozwoju, tel. 042 675-91-77

 

Na załączonym fragmencie mapy przedstawiono trasę projektowanego gazociągu przebiegającego przez tereny Gminy Rozprza.

mapa PSG500.jpeg