Charakterystyka

Gmina Rozprza należy do większych gmin powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. Liczy ponad 12 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar 162,5 km 2. Położona jest na skraju trasy szybkiego ruchu przyszłej autostrady  Gdańsk - Katowice. Przez jej obszar przepływa rzeka Luciąża, na której zbudowano zbiornik retencyjny Zalew Cieszanowicki o powierzchni lustra 217 hektarów.

Najstarsze wzmianki o Rozprzy i okolicach pochodzą z XI wieku. Jako gród Rozprza istniała już w IX wieku przez co zaliczana jest do najstarszych grodów powiatu piotrkowskiego. Gród otoczony fosą usytuowany był pomiędzy miejscowościami Łochyńsko a obecną Rozprzą, na lewym brzegu Luciąży. Dogodne położenie geograficzne sprzyjało rozwojowi osady jako dużego centrum handlowo usługowego i administracyjnego, co doprowadziło do uzyskania praw miejskich w końcu XIV wieku. Datę ich utraty trudno dziś dokładnie określić. W pierwszym okresie dziejowym Rozprza miała większe znaczenie gospodarcze i administracyjne od pobliskiego Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina Rozprza jest bardzo atrakcyjnie położona, przy ważnych szlakach drogowych tj.: trasie szybkiego ruchu przyszłej Gdańsk - Katowice oraz drodze krajowej Piotrków Trybunalski - Radomsko. Gmina jest już w 100 % zwodociągowana i rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej. Oddane w ostatnim czasie zostały dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków w Rozprzy i w Niechcicach. Co roku przybywa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych. Sprawnie funkcjonuje system dziewięciu placówek oświatowych. W gminie dynamicznie rozwija się budownictwo indywidualne.

Gmina podjęła starania o utworzenie w Niechcicach, na gruntach obejmujących łącznie obszar 200 hektarów, łódzkiej specjalnej podstrefy ekonomicznej. Tereny po starej nieaktywnej już oczyszczalni ścieków w zachodniej części gminy, wzdłuż trasy szybkiego ruchu zwanej  „gierkówką" znalazłyby dzięki temu nowe przeznaczenie. W tym celu zostały już rozpoczęte prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, który miałby objąć ten obszar. Byłaby to największa strefa ekonomiczna w województwie łódzkim, i jedna z większych w skali ogólnokrajowej. Władze gminy wierzą, że specjalne ulgi podatkowe obowiązujące w tego typu strefach przyciągną inwestorów, co wpłynie korzystnie na rozwój ekonomiczny i społeczny całej gminy. Szczególne nadzieje wiązane są z pojawieniem nowych miejsc pracy.

Na początku 2011 roku Gmina Rozprza przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM". Dzięki wstąpieniu do tej struktury pozyskujemy środki na realizację projektów zgłaszanych przez beneficjentów w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i tzw. Małe Projekty. 

Wizja rozwoju Gminy Rozprza jest mocno związana z utworzeniem w/w specjalnej łódzkiej strefy ekonomicznej, którą to obecnie urzędujące władze traktują priorytetowo.  

Gmina chciałaby również w najbliższych latach przekształcić tereny wokół zbiornika Cieszanowickiego w tereny rekreacyjne po to żeby rozwijać agroturystykę. Ponadto chcielibyśmy remontować budynki komunalne, strażnice OSP, wiejskie domy ludowe tworząc w nich miejsca spotkań dla mieszkańców i świetlice środowiskowe.  Będzie kładziony nacisk na radykalną poprawę dróg gminnych, a przy współpracy z samorządem Powiatu Piotrkowskiego również stan dróg powiatowych.