Charakterystyka

pa080815.jpeg

Gmina Rozprza należy do większych gmin powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. Liczy ponad 12 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar 162,5 km 2. Położona jest na skraju trasy szybkiego ruchu przyszłej autostrady  Gdańsk - Katowice. Przez jej obszar przepływa rzeka Luciąża, na której zbudowano zbiornik retencyjny Zalew Cieszanowicki o powierzchni lustra 217 hektarów.

Najstarsze wzmianki o Rozprzy i okolicach pochodzą z XI wieku. Jako gród Rozprza istniała już w IX wieku przez co zaliczana jest do najstarszych grodów powiatu piotrkowskiego. Gród otoczony fosą usytuowany był pomiędzy miejscowościami Łochyńsko a obecną Rozprzą, na lewym brzegu Luciąży. Dogodne położenie geograficzne sprzyjało rozwojowi osady jako dużego centrum handlowo usługowego i administracyjnego, co doprowadziło do uzyskania praw miejskich w końcu XIV wieku. Datę ich utraty trudno dziś dokładnie określić. W pierwszym okresie dziejowym Rozprza miała większe znaczenie gospodarcze i administracyjne od pobliskiego Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina Rozprza jest bardzo atrakcyjnie położona, przy ważnych szlakach drogowych tj.: trasie szybkiego ruchu przyszłej Gdańsk - Katowice oraz drodze krajowej Piotrków Trybunalski - Radomsko. Gmina jest już w 100 % zwodociągowana i rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej. Oddane w ostatnim czasie zostały dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków w Rozprzy i w Niechcicach. Co roku przybywa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych. Sprawnie funkcjonuje system dziewięciu placówek oświatowych. W gminie dynamicznie rozwija się budownictwo indywidualne.

Gmina podjęła starania o utworzenie w Niechcicach, na gruntach obejmujących łącznie obszar 200 hektarów, łódzkiej specjalnej podstrefy ekonomicznej. Tereny po starej nieaktywnej już oczyszczalni ścieków w zachodniej części gminy, wzdłuż trasy szybkiego ruchu zwanej  „gierkówką" znalazłyby dzięki temu nowe przeznaczenie. W tym celu zostały już rozpoczęte prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, który miałby objąć ten obszar. Byłaby to największa strefa ekonomiczna w województwie łódzkim, i jedna z większych w skali ogólnokrajowej. Władze gminy wierzą, że specjalne ulgi podatkowe obowiązujące w tego typu strefach przyciągną inwestorów, co wpłynie korzystnie na rozwój ekonomiczny i społeczny całej gminy. Szczególne nadzieje wiązane są z pojawieniem nowych miejsc pracy.

Gmina skutecznie aplikuje o środki unijne. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO) pozyskano środki na budowę Przedszkola w Rozprzy. Natomiast ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)  wybudowano oczyszczalnię ścieków w Niechcicach, salę zebrań w Truszczanku, zmodernizowano stadion sportowy w Niechcicach, zatwierdzono do realizacji w najbliższych latach z wcześniej wymienionych środków budowę przyłącza do budynku wspólnoty mieszkaniowej w Niechcicach oraz budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś. Gmina od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW), przy którego współudziale zrealizowano na terenie gminy wiele inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Rozprzy.  Gmina współpracuje z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej  w Warszawie, przy pomocy którego korzystając z preferencyjnego kredytowania wybudowano wiele odcinków dróg gminnych. 

Na początku 2011 roku Gmina Rozprza przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM". Dzięki wstąpieniu do tej struktury pozyskujemy środki na realizację projektów zgłaszanych przez beneficjentów w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i tzw. Małe Projekty. 

Wizja rozwoju Gminy Rozprza jest mocno związana z utworzeniem w/w specjalnej łódzkiej strefy ekonomicznej, którą to obecnie urzędujące władze traktują priorytetowo.  

W ramach prac remontowych Rynku Piastowskiego w Rozprzy przeprowadzono m.in.  budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kablowych sieci elektrycznych niskiego napięcia i przebudowę wewnętrznych linii zasilających wraz z budową oświetlenia terenu w części wschodniej, usunięto kolizję teletechniczną, a także przeprowadzono modernizację nawierzchni dróg i chodników po wschodniej części Rynku, dokonano montażu elementów małej architektury tj. ławek, koszy, słupa ogłoszeniowego. Specjalnie dla rowerzystów zostały zamontowane stojaki na rowery. Przebudowa Rynku Piastowskiego, wymiana słupów oświetleniowych na nowe, miejsca dla rowerzystów spowodowały, że Rynek nabrał całkiem nowego, ciekawszego i bardziej przejrzystego wyglądu.

Gmina chciałaby również w najbliższych latach przekształcić tereny wokół zbiornika Cieszanowickiego w tereny rekreacyjne po to żeby rozwijać agroturystykę. Ponadto chcielibyśmy remontować budynki komunalne, strażnice OSP, wiejskie domy ludowe tworząc w nich miejsca spotkań dla mieszkańców i świetlice środowiskowe.  Będzie kładziony nacisk na radykalną poprawę dróg gminnych, a przy współpracy z samorządem Powiatu Piotrkowskiego również stan dróg powiatowych.