Tłumacz Migam

XXIX Sesja Rady Gminy Rozprza

 

W dniu 4 lutego na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Rozprza. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Próba, Janusz Misztela, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, Artur Cubała zastępca wójta gminy, Bożena Nagrodzka sekretarz gminy, Bogdan Górecki skarbnik gminy Rozprza, Julian Misztela dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy, Ewa Góral - Zielonka radca prawny Urzędu Gminy Rozprza oraz Edyta Łukasik kierownik Gminnego Zespołu Oświaty i Ewa Szczegodzińska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z XXVIII sesji Rady Gminy.

img_6400.jpeg

Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza przedstawił informację z działalności Wójta między sesjami.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Skarbnika Gminy Bogdana Góreckiego m.in. uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym WPF Gminy Rozprza obejmuje lata 2014- 2025, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2025 roku. Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę  wykonanie budżetu za rok 2011 i 2012, a w przypadku 2013 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2013 roku. Na 2014 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

Na planowane dochody z tytułu dotacji na inwestycje w 2014 roku składają się dotacje z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjne tj. m.in. budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowości Janówka, modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Straszów, a także zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo – usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy.

img_6428.jpeg

Ponadto w związku z rosnącymi cenami mediów (woda, prąd), oleju napędowego oraz wzrostem cen środków czystości uznano iż, zasadne jest zwiększenie odpłatności za wynajem i udostępnianie sal gimnastycznych w szkołach działających na terenie Gminy Rozprza.

Podjęta zastała również uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Celem uchwały jest umożliwienie korzystania z pomocy w zakresie dożywiania, zarówno dzieciom uczęszczającym do przedszkoli, uczniom uczęszczającym do szkół, jak i osobom samotnym czy tez rodzinom, których dochód w niewielkim stopniu przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Temat ten został przybliżony Radnym Gminy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy Panią Ewę Szczegodzińską.

img_6429.jpeg

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Radę Gminy w Rozprzy. Przedstawiono sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok.

Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy w Rozprzy odczytał podziękowania dla Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy od Rady Rodziców z Przedszkola w Niechiciach za pomoc finansową jaka została udzielona na remont Przedszkola.

Natomiast w części końcowej przystąpiono do interpelacji i zakończono posiedzenie obrad.

 

 
Galeria