Tłumacz Migam

Zebranie Sołtysów Gminy Rozprza

W dniu 5 lutego w Urzędzie Gminy Rozprza odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów z terenu Gminy. Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza otworzył zebranie, w którym uczestniczyli: Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca Wójta Gminy,  Bogdan Górecki Skarbnik Gminy, Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach podinspektor Krzysztof Gorzędowski oraz Jan Życiński Główny Specjalista Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

img_6431.jpeg

Zebranie rozpoczęło się od przemówienia Komendanta Komisariatu Policji w Gorzkowicach podinspektora Krzysztofa Gorzędowskiego. Sołtysom została przekazana informacja, że zorganizowano 100 patroli ponadnormatywnych. Patrole pełnione były z wykorzystaniem radiowozów na terenie miejscowości Rozprza i terenie Gminy Rozprza. Ponadto policjanci pełniący patrole ponadnormatywne m.in. wylegitymowali 154 osoby, ujawnili 74 wykroczeń, za które zastosowali 45 pouczeń i nałożyli 29 mandatów karnych. Złapali 1 sprawcę przestępstw na gorącym uczynku, zabezpieczyli 6 zdarzeń, dokonali 142 kontroli miejsc zagrożonych oraz załatwili 49 interwencji z czego 38 – interwencji publicznych i 11 – interwencji domowych.  Służby w patrolach ponadnormatywnych były planowane i dyslokowane w zależności od potrzeb, w miejsca najbardziej zagrożone na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń oraz w porozumieniu z wójtem gminy.

img_6439.jpeg

Komendant Policji udzielał również odpowiedzi na wszelkie pytania kierowane ze strony sołtysów.

Następnie głos zabrała Ewa Szczegodzińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy. Podkreśliła, że zima ma zarówno swoje uroki jaki i zmartwienia. Problem alkoholowy dotyka wielu ludzi, przemoc fizyczna i psychiczna, awantury, bywają zmartwieniem niejednej rodziny, dlatego apelowała do sołtysów, aby o wszystkich niepokojących sytuacjach informować Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, gdzie pracownicy są gotowi i przygotowani do pomocy osobom szczególnie potrzebującym. Poinformowała również sołtysów, by nie byli obojętni wobec osób bezdomnych znajdujących się na terenie sołectwa i zgłaszali wszelkie niepokojące ich sytuacje do GOPS-u w celu pomocy takim osobom i ochronie ich przed zimą, która choć krótka a może być dla niektórych bardzo przykra w konsekwencjach.

img_6471.jpeg

W dalszej części zebrania sołtysi zostali zapoznani z formą postępowania z azbestem. W celu bliższego zapoznania się z tematem otrzymali właściwe do tego poradniki.  Poinformowani zostali również, że w dniach 27-28 luty br. w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach odbędzie się szkolenie, którego tematem będzie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”. Szkolenie kierowane jest do wszystkich posiadaczy lasów oraz tych, którzy planują zalesić swoje grunty.

img_6483.jpeg

Skarbnik Gminy Bogdan Górecki przekazał informację o możliwości zwrotu podatku w roku 2014. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VATi w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,  natomiast w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r.może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W końcowej części zebrania, Artur Cubała zastępca wójta gminy, omówił kwestie dotyczące odśnieżania dróg oraz zasad, na podstawie których ustalona została kolejność ich odśnieżania. Priorytetem zostały objęte przede wszystkim drogi, którymi przewożone są dzieci do szkoły oraz droga przy przejeździe kolejowym.

img_6487.jpeg

Pan Leszek Drechna z Ośrodka Doradztwa Rolniczego poinformował sołtysów o  kursie chemicznym, który przeprowadzony zostanie w marcu br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy dla osób, którym upłynął termin ważności świadectwa (5 lat od daty wystawienia).

Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy o zapisywanie się u sołtysa wraz z podaniem swojego numeru tel.

Sołtysi zostali zobligowani do przekazania wszystkich informacji mieszkańcom sołectw 

 

Galeria