Tłumacz Migam

Aby jak najlepiej wypełnić wniosek...

W dniu 6 kwietnia 2018 r., Wydział Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  przeprowadził warsztaty skierowane do Beneficjentów, którzy podpisali  umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

- podejmowania działalności gospodarczej

- rozwijania działalności gospodarczej,

- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Spotkanie pod hasłem wypełniania wniosku o płatność odbyło się w Urzędzie Gminy w Rozprzy. Tym razem warsztaty skierowane były dla Beneficjentów  Lokalnej Grupy Działania: LGD „BUD-UJ RAZEM ”.

Celem szkolenia było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Na szkolenie do siedziby Gminy przybyła Dyrektor Biura LGD

oraz zainteresowani Beneficjenci, których przywitał Artur Cubała, zastępca Wójta Gminy Rozprza. Odbyta dyskusja oraz duże zaangażowanie uczestników podczas szkolenia świadczą o potrzebie przeprowadzania tego typu warsztatów.