Referat komunalny

R E F E R A T  G O S P O D A R K I  K O M U N A L N E J,
R O L N I C T W A  I  O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A

 

WYDAWANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW


DECYZJA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (DROGI GMINNEJ)


DECYZJA NA WYRAŻENIE ZGODY NA WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
 

SPRZEDAŻ GRUNTÓW KOMUNALNYCH
 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
 

ZAŚWIADCZENIE O NADANYM NUMERZE PORZĄDKOWYM
 

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH
 

ZAŚWIADCZENIE O NIE TOCZENIU SIĘ POSTĘPOWANIA UWŁASZCZENIOWEGO
 

POSTANOWIENIE W SPRAWACH PROSTUJĄCYCH DOKUMENTY PRAWNE WŁASNOŚCI, WYDANYCH PRZEZ BYŁE URZĘDY
 

STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI AKTÓW UWŁASZCZENIOWYCH
 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SPOWODOWANYCH STRATACH W GOSPODARSTWIE KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI

 

WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI Z TERENU GMINY ROZPRZA

 

WNIOSEK WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROZPRZA

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW