Tłumacz Migam

Referat komunalny

R E F E R A T  G O S P O D A R K I  K O M U N A L N E J,
R O L N I C T W A  I  O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A

 

WYDAWANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx (36,07KB)


DECYZJA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (DROGI GMINNEJ)


DECYZJA NA WYRAŻENIE ZGODY NA WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ 

 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DOCXinformacja.docx (21,32KB)

DOCkarta-informacyjna-przedsiewziecia-zal-do-wniosku-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej2.doc (86,00KB)

DOCXwniosek-o-przeniesienie-decyzji-srodowiskowej.docx (15,54KB)

DOCwniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach3.doc (63,00KB)
 

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

DOCOświadczenie-przedstawiające-aktualny-stan-wpisów-w-księdze-wieczystej-założonej-dla-nieruchomości-objętej-wnioskiem-1.doc (37,50KB)

DOCWniosek nr 1 o wydanie decyzji zatwierdzajacej podział nieruchomosci.doc (39,50KB)

DOCWniosek nr 2 dostarczenie operatu podziału.doc (37,50KB)

DOCKarta informacyjna podział nieruchomości.doc (55,00KB)

PDFKarta informacyjna podział nieruchomości.pdf (158,54KB)
 

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI

PDFKarta informacyjna rozgraniczenie nieruchomości.pdf (165,22KB)

DOCwniosek rozgraniczenie.doc (29,50KB)

DOCKarta informacyjna rozgraniczenie nieruchomości.doc (53,50KB)
 

SPRZEDAŻ GRUNTÓW KOMUNALNYCH

DOCkarta informacyjna.doc (55,00KB)

DOCwniosek.doc (30,00KB)
 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

DOCKarta informacyjna.doc (55,00KB)

DOCwniosek.doc (35,50KB)
 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

ODTwniosek o ustalenie numeru porzadkowego skorygowany.odt (17,31KB)

DOCKarta informacyjna ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.doc (50,00KB)

PDFKarta informacyjna ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.pdf (179,61KB)
 

ZAŚWIADCZENIE O NADANYM NUMERZE PORZĄDKOWYM

ODTwniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.odt (6,23KB)

DOCKarta informacyjna zaświadczenie o nadanym numerze.doc (48,50KB)

PDFKarta informacyjna zaświadczenie o nadanym numerze.pdf (129,88KB)
 

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH

DOCkarta informacyjna.doc (50,50KB)

DOCwniosek.doc (30,00KB)
 

ZAŚWIADCZENIE O NIE TOCZENIU SIĘ POSTĘPOWANIA UWŁASZCZENIOWEGO

DOCkarta informacyjna.doc (53,00KB)

DOCwniosek.doc (31,00KB)
 

POSTANOWIENIE W SPRAWACH PROSTUJĄCYCH DOKUMENTY PRAWNE WŁASNOŚCI, WYDANYCH PRZEZ BYŁE URZĘDY

DOCkarta informacyjna.doc (56,50KB)
 

STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI AKTÓW UWŁASZCZENIOWYCH

DOCkarta informacyjna.doc (52,50KB)

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SPOWODOWANYCH STRATACH W GOSPODARSTWIE KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI

 

WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI Z TERENU GMINY ROZPRZA

 

WNIOSEK WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROZPRZA

PDFKarta informacyjna - wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf (168,66KB)

DOCXwniosek - wpis do rejestru działalnosci regulowanej.docx (21,40KB)

PDFWniosek - wpis do rejestru działalnosci regulowanej.pdf (165,37KB)

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 PDFKarta Informacyjna - o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf (169,09KB)

DOCXWniosek - o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.docx (20,63KB)

PDFWniosek - o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf (159,94KB)

 

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DOCzgloszenie-eksploatacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.doc (49,50KB)