Tłumacz Migam

Gmina Rozprza w styczniu 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie 136 instalacji OZE dla mieszkańców gminy w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Gmina Rozprza w styczniu 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie 136 instalacji OZE dla mieszkańców gminy w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie  IV.1 Odnawialne źródła energii.

Wniosek powstał w skutek dużego zainteresowania mieszkańców oraz problem zjawiska niskiej emisji, co jest związane przede wszystkim z wykorzystywaniem źródeł konwencjonalnychmówi wójt Janusz Jędrzejczyk.   Zgodnie z zapisami w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rozprza, dużym problem jest rosnące zanieczyszczenie środowiska, co w konsekwencji ma negatywny wpływ także na stan zdrowia mieszkańców, dlatego zwiększenie wykorzystywania OZE będzie mieć zdecydowanie pozytywne skutki w gminie- kontynuuje wójt gminy.

W przypadku otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Na etapie przygotowania projekt zostało opracowane studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy w IV kwartale 2017 r. Następnie na III kwartał 2018 r. jest zaplanowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego i wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrany wykonawca będzie zobligowany do opracowania projektu budowalnego dla wszystkich lokalizacji na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz wybudowania przewidzianej w projekcie infrastruktury. Inwestycja będzie zakończona w 2019 r. Równolegle będą prowadzone inne prace powiązane z wdrożeniem projektu zgodnie z procedurami, w tym wybór wykonawców usług – nadzoru inwestorskiego, promocji.

Łączna wartość projektu wyniesie 3.162.241,80 zł w tym wnioskowana kwota dofinasowania ze środków europejskich to 2.118.368,40 zł.