Tłumacz Migam

Świąteczna pomoc dla ubogich

Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka oraz Fundacji ,,Poranek,, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 18.12.2017r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się wydawanie produktów żywnościowych, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
            Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Kwalifikowanie osób bądź rodzin do skorzystania z pomocy w ramach w/w Programu odbywa się we właściwych ośrodkach pomocy społecznej poprzez pracowników socjalnych. Do ich zadań należy rozeznanie sytuacji osoby lub rodziny, zebranie stosownej dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków umożliwiających skorzystanie z pomocy. Pomoc ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Rozprza.