Tłumacz Migam

Sołtysi obradowali

W czasie spotkania, które poprowadził wójt Gminy – Janusz Jędrzejczyk poruszono wiele ważnych kwestii. Jedną z nich był temat złożonego do Urzędu Gminy w Rozprzy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji odzysku odpadów innych niż niebezpieczne(odpady gumy) wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Przedsiębiorca który zamierza prowadzić działalność wymienioną w rozporządzeniu musi złożyć taki wniosek i uzyskać uzgodnienia realizacji m.in. od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wójt ponad to może w toku prowadzonego postępowania przeprowadzić rozprawę administracyjną z udziałem  mieszkańców.

Sołtysi zostali również poinformowani o wynikach zbiórki śmieci ponadgabarytowych, która zorganizowana była w zeszłym miesiącu oraz o rozpoczętych pracach nad przyszłorocznym budżetem Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Rozpoczęły się one wspólnym posiedzeniem Komisji Rady Gminy w dniu 30 listopada w czasie której Radni Gminni debatowali o kształcie przyszłorocznego budżetu.

Wójt ponadto poinformował zebranych o utworzeniu na 200 ha, terenów inwestycyjnych w okolicy Niechcic Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Udało się to po 7 latach wytężonych prac, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy na terenie naszej Gminy.  

Ważnym aktualnym tematem jest problem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Sołtysi zostali zaznajomieni z procedurami w przypadku wykrycia ogniska choroby. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w czasie spotkania nie zostanie nigdy wykorzystana.

W dalszej części spotkania każdy z sołtysów, mógł poinformować wójta, oraz dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy o potrzebnych interwencjach na terenie swojego sołectwa.

Na zakończenie obrad wójt złożył wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne, życząc sołtysom oraz ich rodzinom zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt.