Działalność gospodarcza

E W I D E N C J A  D Z I A Ł A L N O Ś C I  G O S P O D A R C Z E J 

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ZMIANA I WYKREŚLENIE WPISU
ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
pobierz kartę informacyjną  
pobierz wniosek


ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
pobierz kartę informacyjną 
pobierz wniosek


JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
pobierz kartę informacyjną
pobierz wniosek
 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
W ROKU POPRZEDNIM 
pobierz kartę informacyjną 
pobierz formularz oświadczenia
 
 
 
Anna Harlejczyk